Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Verlichting online / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van No Darkness BV (handelend onder de naam MY PLANET LED) met Ondernemingsnummer BE0821 787 463 gelegen te Pilkemseweg 127/C - Ieper 8900.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MY PLANET LED  . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MY PLANET LED  . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MY PLANET LED   behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. . De bestelde goederen dienen  integraal vooraf op rekening van MY PLANET LED gestort of betaald te worden.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MY PLANET LED erkend.

1.4MY PLANET LED   garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MY PLANET LED bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van MY PLANET LED  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MY PLANET LED geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht/klachtenprocedure

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen te retourneren. Hij heeft hiervoor 14 dagen na ontvangst de tijd om zich aan te melden bij de webshop. Na deze melding heeft de klant nog 14 dagen tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn zich niet heeft aangemeld, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MY PLANET LED   er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 klachtenprocedure
4.2.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
4.2.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
4.2.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.2.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4.2.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
4.2.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
4.2.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MY PLANET LED, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MY PLANET LED. MY PLANET LED   houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 MY PLANET LED respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 MY PLANET LED maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 MY PLANET LED garandeert dat de door haar geleverde Led artikelen steeds voorzien zien zijn van CE en Rohs keurmerken
en daardoor aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

6.2 De garantietermijn van MY PLANET LED bedraagt 2 jaar voor alle soorten Led lampen en armaturen en
1 jaar op Led drivers. MY PLANET LED is echter niet verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik van al onze Led artikels. De garantietermijn is enkel geldig op technische defecten veroorzaakt door fabricage fouten.

6.3 De garantietermijn op al onze Led artikels is NIET geldig wanneer :
Led lampen die niet dimbaar zijn toch op een dimmer installatie aansluit,ook al worden ze niet gedimd.
Men Led lampen in een volledig gesloten armatuur monteert (zonder enige verluchting/koeling).
Led lampen op 12-volt op een verkeerde of geen led transformator aansluit.
Men Led lampen verkeerd aansluit op het stroomnet of transformator of door middel van eender welke kortsluiting.

Led lampen voor binnenshuis ook buitenshuis gebruikt.
Led lampen zonder originele verpakking en zonder duidelijk aankoopbewijs/stortingsbewijs.

6.4 De koper is verplicht de geleverde artikels bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde artikels verkeerd, defect of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan MY PLANET LED deze gebreken onmiddellijk via email of telefonisch melden aan MY PLANET LED. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikels dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan MY PLANET LED via email of telefonisch worden gemeld.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MyPlanetLED geretourneerd worden. Ingebruikneming na constatering van gebreken,beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de koper gegrond worden bevonden, zal MY PLANET LED beoordelen of de geleverde artikelen kosteloos vervangen worden.

6.5 Indien er ondanks alles toch een Led artikel defect moest gaan tijdens de garantietermijn van 2 jaar vragen wij u
zeer vriendelijk het desbetreffende artikel in de originele verpakking alsook met een duidelijk aankoopbewijs en of
stortingsbewijs naar ons terug te zenden (de kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de koper). Of contacteer
ons via email of telefonisch zodat u een afspraak kunt maken wanneer u persoonlijk naar ons kunt komen om uw
defecte artikel kostenloos om te ruilen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MY PLANET LED zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MY PLANET LED slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van MY PLANET LED gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 MY PLANET LED kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen MY PLANET LED en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door MY PLANET LED op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 MY PLANET LED   behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MY PLANET LED   gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Deze mogen evenmin gebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MY PLANET LED  . In het geval dat hiervoor toestemming verleend wordt moet de bron vermeld worden.

10. Betalingen

Klant dient betalingen aan MY PLANET LED volgens de in bestelprocedure en eventueel op de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen.. MY PLANET LED is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar zonder korting op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld op de factuur zelf. Bij volledige of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder waarschuwing en/of ingebrekestelling  vermeerderd met een verwijlinterest van 8.5% per jaar tot volledige betaling met een minimum schadebedrag van 10 % zelfs bij toekenning van termijn van respijt en dit onverminderd ons recht om de werkelijke geleden schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen.
Wij behouden ons het recht voor om, tijdens de uitvoering van de opdracht waarborg tot betaling van de klanten te eisen. Gebrek aan tijdige waarborg geeft ons het recht alle verbintenissen te schorsen en te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant een schadevergoeding zal eisen, en onveranderd ons recht op schadevergoeding.
Bij enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling of in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, in pandgeving of inbreng in een maatschappij van het handelsfonds of de uitrusting van de klant of als de klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, van rechtswege opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling verreist en ondanks toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels/orderbrieven en/of overeengekomen gespreide uitvoeringen van de opdracht en hebben wij het recht al onze verbindingen te schorsen of de overeenkomst te verbreken zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vragen, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Het trekken van wissel of check geldt slechts als betaling op de dag dat wij onvoorwaardelijk het wissel of checkbedrag ontvangen hebben. 
De klant zal geen waarborgen aftrekken bij betaling van facturen, zelfs bij betwisting zal de klant zijn betaling niet schorsen. Alle protest-bank en discountkosten zijn ten laste van de klant.
Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopsprijs en aanhorigheden blijven de goederen, diensten en bijhorende of aanvullende documenten onze eigendom. Het is de koper niet toegestaan de goederen, diensten en bijhorende of aanvullende documenten over te dragen zolang de koopprijs niet volledig is vereffend.

 

11. Overmacht

11.1 MY PLANET LED   is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MY PLANET LED   alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 MY PLANET LED   behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MY PLANET LED gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien MY PLANET LED   bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

MY PLANET LED   is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website en/of stuur ons uw vragen via mail.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

{% if template == 'pages/index.rain' %}{{ shop.name }} | {{ shop.description }}{% else %}{{ page.title }} | {{ shop.name }}{% endif %}
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »